اسهال چيست؟علائم و دلايل اسهال کدامست؟ 

اسهال چيست؟علائم و دلايل اسهال کدامست؟ 

 

 اسهال عفونی

 

 

 اسهال چيست وعلائم آن کدامست؟

 

 

وضعيتی است که در آن فرد بيمار دست کم سه بار در روز دفع مدفوع روان يا مايع دارد. اين : Diarrhea) به انگليسی) اِسهال

حالت میتواند چند روز به طول بيانجامد و موجب کم آبی بدن میشود که در پی از دست دادن مايعات رخ میدهد. نشانههای کم آبی معمولاً با از بين رفتن کشش طبيعی پوست و تغيير در شخصيت آغاز میشود. اين وضعيت میتواند پيشروی کند و در حالات حادتر منجر به کاهش ادرار، رنگپريدگی، ضربان سريع قلب، و کاهش در پاسخگويی شود. ولی مدفوع روان اما بدون آب در کودکانی که

 .از شير مادر تغذيه میکنند میتواند طبيعی باشد

 

 اسهال

 

 اسهال کودکان

 

 دلايل اسهال چيست؟

 

 . اسهال به دو دسته عمده ی عفونی و غير عفونی تقسيم ميشود

عمدهترين دليل اسهال: عفونت رودهها است که ممکن است در پی اين شرايط به وجود بيايد: ويروس، باکتری، انگل يا وضعيتی که به عنوان اسهال و استفراغ شناخته میشود. اين آلودگیها معمولاً از طريق غذا يا آبی حاصل میشوند که آلوده به مدفوع شدهاند يا

 .مستقيم اً از فردی منتقل میشوند که به اين بيماری آلوده شده است

 :اين بيماری را میتوان به سه دسته تقسيمبندی کرد

 اسهال آبکی کوتاه مدت،

 اسهال خونی کوتاه مدت، .و اگر به مدت بيش از دو هفته ادامه يابد، به عنوان اسهال پايدار شناخته میشود

اسهال آبکی کوتاه مدت میتواند در پی آلودگی به وبا باشد. اسهال خونی کوتاه مدت وضعيتی است که به عنوان ديسانتری هم شناخته

 .میشود

 

 عوامل غيرعفونی اسهال

 

شامل : پرکاری تيروئيد، عدم تحمل لاکتوز، بيماریهای التهابی روده، برخی داروها، سندروم روده تحريکپذير . سوء جذب

 .روده(سلياک).در بيشتر مواردغير عفونی برای شناخت عامل اصلی به کشت مدفوع نيازی نيست

 

 

 درمان اسهال

 

در اسهال به خصوص اسهال های حاد و به ويژه در کودکان چيزی که مهم است کنترل کم آبی بدن و اصلاح الکتروليتهای سرم  . ميباشد

در صورتی که بيمار قادربه خوردن از طريق دهان ميباشد. بهترين کار دريافت آب و مايعات حاوی نمک واملاح مورد نياز با ميباشد .در صورت عدم تحمل خوراکی و استفراغ ,بايد بيمار از طريق تزريق  ORS ترکيبات مشابه سرم  مثل سرم خوراکی يا پودرسرم آب و املاح مورد نياز را دريافت کند .در موارد عفونی بسته به علت ايجاد کننده درمان دارويی مناسب و آنتی بيوتيک تجويز

 . ميشود

 . در علل غير عفونی نيز بسته به علت بيماری برای کنترل اسهال ,درمان اختصاصی بيماری توصيه ميشود

 

  رژيم غذايی در اسهال

 

 سرم درمانی در اسهال حاد

 

 . برای اطلاعات دقيق تر به لينک های مربوطه در همين سايت مراجعه نمائيد