مقالات

مقالات تخصصی

ارائه و انتشار بیش از 100 مقاله تخصصی علمی و آموزشی درخصوص بیماری های داخلی ،ورزش درمانی ،رژیم درمانی و پیش گیری از بیماری و مراقبت های بالینی

بیماری های داخلی

مقالات تخصصی بیماری های داخلی (کلیوی ،رماتیسمی ،قلبی و عروقی ،گوارشی ،تنفسی و...)

ورزش درمانی

مقالات تخصصی و توصیه های کاربردی ورزش درمانی در پیشگیری و درمان بیماری ها

رژیم غذایی

مقالات تخصصی تغذیه و رژیم غذایی سالم برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های داخلی