دانستنی هايی در مورد بيماريهای شايع مقعد شامل شقاق و بواسير 

دانستنی هايی در مورد بيماريهای شايع مقعد شامل شقاق و بواسير 

 

 

 بيماری شايع ناحيه مقعد شامل :شقاق و بواسير وخارش مقعد

 

 بواسير(هموروئيد) 1

 

 هموروئيد داخلی و خارجی

 

بواسير شايع ترين بيماری مقعد است. در حقيت، احتمالاً نيمی از افراد تا سن 50 سال، بواسير را تجربه میکنند. بواسير وريدهايی در ناحيه مقعدی است. به هر علتی فشار بيش از حد به پايين راست روده و ناحيه مقعدی وارد شود. به طور غيرطبيعی اين وريدها  .متورم میشوند

اين فشار زياد میتواند به علت زور زدن برای دفع مدفوع. اکثرا در اثر اسهال مزمن و کمتر به علت يبوست، حاملگی،پيری يا علل  .ديگر باشد

بواسيرهای خارجی به صورت توده نرم و متورم يا و توده سفت در اطراف ناحيه مقعدی ظاهر میشوند.بواسيرهايی داخلی در داخل  .کانال مقعدی ايجاد میشوند

شايع ترين علايم بواسير شامل خارش و خونريزی، بيرون زدگی و درد میباشند. خونريزی اغلب به دنبال دفع مدفوع اتفاق میافتد.

 .بواسير ممکن است افتادگی پيدا کند (به بيرون بلغزد) و از طريق مقعد بيرون بزند

 : راههای پيشگيری از بواسير شامل

تغييرات عادات غذايی و نحوه زندگی به طور منظم بيرون روی را افزايش دهيد . با خوردن آب فراوان و خوردن ميوه ها ،سبزيجات، سبوس و حبوبات قوام مدفوع را نرم نگه داريد. تداوم نظم حرکات روده میتواند باعث بهبود يا جلوگيری از يبوست و

 .زور زدن شود

 

  • شقاق مقعد

 

شقاقها، پارگیهای کوچک در کانال مقعدی هستند. اين پارگی ها معمولاً ً◌ در طی عبور مدفوع سفت يا بزرگ بر روی بافت مقعدی

 .ايجاد میشوند

شقاق های مقعدی شايع بوده و معمولاً بدون درمان خاصی ترميم مييابند. در بعضی از بيماران، وقتی که شقاقها ترميم نيابند اين

 حالت مزمن میشود :علايم شقاق

بيماران مبتلا، درد را در حين دفع مدفوع تجربه میکنند. درد ممکن است بعد از اتمام بيرون روی طول کشيده و تا بيرون روی بعدی .فروکش نمايد. ساير عوارض میتوانند شامل خونريزی، خارش و ترشح باشند

 

 فيشر يا شقاق

 

 

 

  • مقعد خارش دار

 

 .شايع ترين علت خارش معقد، بهداشت بد و نامناسب و يا افراط در بهداشت است

 .ساير علل شامل بواسير، انگلها بويژه کرمک، عفونتهای پوستی . واکنشهای حساسيتی خاص میباشد (اما به آنها محدود نمیشود)

 .مصرف موادغذايی مانند قهوه، چای، نوشابه سياه. مرکبات ممکن است با خارش ناحيه مقعد همراه شوند

 .همچنين البسه تنگ و چسبان میتوانند با خارش ناحيه مقعد همراه باشند