کرونا ويروس چيست وچگونه با آن برخورد کنيم وآن را شکست دهيم؟ 

کرونا ويروس چيست وچگونه با آن برخورد کنيم وآن را شکست دهيم؟ 

 

 

 

 کرونا ويروس چيست؟

 

يا ويروس کرونای جديد  هفتمين ويروس از گروه کروناست.4 تای  co vid 19 کرونا ويروس معروف بهnovel corona virus

بيماری شديد ريوی با مرگ و مير  SARS-COV اول باعث سرما خوردگی معمولی ميشدند و جهانی نشدند .در سال 2002 ويروس (Mid باعثMERS-COV 10% ايجاد کرد . خيلی سريع جهانگير شد و در عرض 3تا 4 ماه کنترل شد .در سال 2012 ويروس

از عربستان شروع شد .هردو ويروس مرس و سارس از خفاش شروع شدند ودر مرس به شتر و east respiratory syndrom) . سپس به انسان منتقل شدند.سپس از انسان به انسان و 35%مرگ و مير داشت .بعد از مدتی اين ويروس هم کنترل شد

 

 کرونا ويروس

 

است يعنی اولين افرادی که به اين بيماری مبتلا ميشوند آن را از حيوانات دريافت  zoonotic هم ncov 2019اين ويروس جديدکروناکرده اند.اين بار هم وقتی ويروس وارد بدن خفاش شده يک سری جهش ژنتيکی ايجاد شده و قادر به بيمار کردن انسان شده .نسل

 .های جديد به اندازه ای جهش پيدا کرده اند که از انسان به انسان هم منتقل شده اند

 . نام ويروس به دليل شکل ظاهری آن زير ميکروسکوپ الکترونی که شبيه تاج خروس است به کرونا معروف شده است

ويروس کرونا از طريق هوا وسيستم گوارش و تنفسی ,پرندگان و پستانداران را نشانه ميرود و گرفتار ميکند .اين بار از طريق خوردن سوپ خفاش و خوراک مارهای بومی چين .همزمان با عيدکريسمس و مسافرتهای مربوطه از ووهان چين شروع شد  وکم کم

 . به ساير نقاط جهان رسيده است

 

 

 خفاش عامل کرونا

 

 خوراک مار عامل کرونا

 

 بيماريزايی و مرگ و مير ويروس جديد کروناچگونه است؟

 

اعلام نکرده که حتما در دوره نهفتگی  WHO دوره نهفتگی بيماری ناشی از ويروس کرونای جديد متغيراز 2تا 14روز است .هنوزويروس قابل انتقال است . ولی معمولا برای احتياط افراد مشکوک را برای 14 روز قرنطينه نگه ميدارند.ميزان مرگ و مير اين ويروس در مقايسه با ويروسهای قبلی سارس و مرس کمتر يعنی 2% است.ولی قدرت بيماريزايی و انتشارو مسری بودن  آن بيشتر

است.خيلی سريع از انسان به انسان ديگر منتقل ميشود.به اين ترتيب که ويروسها از طريق سرفه و عطسه تا 11/5 متر اطراف فرد بيمار روی اجسام و سطوح و لباس ها تا 9 ساعت زنده باقی ميماند.همچنين اين ويروس نسبت به واکسن ها و داروها  مقاوم است

 : و جهش های ژنتيکی زيادی دارد .به همين دلايل

 

 . در روز 30 ژانويه (10 بهمن 98) اعلام وضعيت اضطراری جهانی در سرتاسر دنيا کردWHO

 

در نتيجه کرونا فقط محدود به چين نيست و برای مهار اين ويروس به همبستگی بين المللی نيازمنديم.قبل از اين هم اين سازمان 5 بار ديگر اعلام وضعيت اضطراری جهانی کرده بود .سال 2005  و سال 2009 برای آنفولانزا -سال 2014 برای فلج اطفال و ابولا – . 2016 برای زيکا و2019 برای ابولا و 2020 برای کرونا ويروس جديد

 

 چه افرادی در خطر بيشتری برای ابتلا به کرونا هستند؟

 

افراديکه دچار ضعف ايمنی هستند .مثل افراد مبتلا به سرطان و بيماران پيوندی -بيماران مسن قلبی و ريوی و ديابتی ومصرف کننده گان داروهای ضعيف کننده ايمنی .در ابتدا تصور ميشد که بچه ها درگير نميشوند ولی ممکن است اينطور نباشد.خانمهای باردارهنوز

 . در ليست افراد پر خطرنيستند ولی بهتراست آنها را جز افراد پر خطر حساب کنيم

 

 علايم بيماری کرونا چيست؟

 

 علايم کرونا

 

از علايم خفيف سرما خوردگی شامل تب و گلو درد و سرفه شروع شده .انتظار ميرود در 95%موارد علايم بعد از چند روز ازبين

برود .اما در صورتيکه به نای و ريه سرايت کند به ذات الريه يا پنومونی تبديل ميشود .که با تنگی نفس و کاهش اکسيژن خون همراه است.حتی در برخی موارد ممکن است علايم گوارشی مثل اسهال و نيز اختلال انعقادی و نارسايی کليه يا کاهش هوشياری و گاهی

 .مرگ منجر شود

 

 روش تشخيص ويروس کرونا چگونه است؟

 

 تست کرونا

 

 نمونه برداری از مخاط بينی و گلو و خون جهت به دست آوردن ويروس کرونا

 

 درمان کرونا چيست؟

 

برای کنترل اين ويروس در دنيا چند دارو تا کنون شناخته شده که در ايران هم وجود دارد.توصيه ميشود بيمارانی که تب و سرفه

 …وتنگی نفس دارند حتما به بیمارستان مراجعه نمایند.