جدیدترین توصیه WHO و انجمن علمی بهداشت و سلامت برای پيشگيری از کرونا

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است