رژيم توصيه شده درسنگ کليه و عفونت ادراری 

رژيم توصيه شده درسنگ کليه و عفونت ادراری 

 

 

 

 رژيم سنگ کليه

 

 نوشابه وسنگ کليه

 پرهيز از: نمک و نوشابه های رنگی – بی حرکتی- کم آبی

 

 

 اگزالات و سنگ کليه

 .درسنگهای اگزالاتی پرهيز از مواد غذايی حاوی اگزالات  مثل: شکلات, آجيل ,توت فرنگی و تربچه توصيه ميشود

 . در سنگهای کلسيمی نيز به جز پرهيز از نمک ,مصرف زياد مواد حاوی کلسيم پرهيز شود

 

 اسيد اوريک و سنگ کليه

 

 . در سنگهای اسيد اوريکی از خوردن زياد پروتئين ها شامل انواع گوشتها و حبوبات و… پرهيز شود

 : استفاده از

 

 رژيم پر پتاسيم برای سنگ کليه

 

 . آب ومايعات فراوان در حدی  که رنگ ادرار بيرنگ باشد يعنی 1012 ليوان در روز بنوشيد

 خوردن :پرتقال – گريپ فروت – قهوه – انگور – آب ترب و ترب سياه – کرفس

 شاهی – جعفری – آويشن – پونه – بابونه – بهار نارنج – پوست خربزه –

 

 .به جز توصيه های غذايی  داشتن تحرک و پياده روی و طناب زدن و دويدن در حل شدن سنگها بسيار کمک کننده است *

 . همچنين توصيه  دفع به موقع ادرار ميشود و از نگه داشتن ادرار جلوگيری شود**

 . در موارد عفونت های ادراری با تجويز پزشک معالج از آنتی بيوتيک مناسب استفاده نماييد**

 

 رژيم سنگ کليه با اگزالات کم

 

 رژيم غذايی در عفونت ادراری

 

 .خوردن آب – آب آلبالو – قهوه – به – آب ليمو – آب هويچ – تره فرنگی – تخم شويد توصيه ميشود

 .البته به جز استفاده درست و سر وقت از آنتی بيوتيکهای مناسب تجويز شده توسط پزشک معالج

 

 رژيم غذايی در بزرگی پروستات : خوردن پياز – انار – کدو تنبل .برای  عفونتهای قارچی  مجاری ادراری تناسلی:گريپ فروت  و ماست توصيه ميشود