رژيم بی اشتهايی (رژيم درمانی)

رژيم بی اشتهايی (رژيم درمانی)

 

 استفاده از :زعفران – عرق بهار نارنج – خاکشير – سماق – آبغوره –زرشک –پياز – تربچه – تخم شويد

 چند خوراکی اشتها آور:آناناس-سيب-انار-پرتقال-سير-ليمو ترش-چای ليمو زنجبيل-پسته دريايی-گلپر

 انار اشتها آور

 

 خوراکی های اشتها آور

 

 .تزيين غذاها و خوراکی ها و سفره آرايی باعث افزايش اشتها به خصوص در بيماران و کودکان ميشود

 

 تزئين غذا برای اشتهای کودکان

 

 تزئين غذا در بی اشتهايی

 

 تزئين غذا در بی اشتهايی