منابع توصيه های تغذيه ای در بخش رژيم های غذايی سايت دکتر منصوره فريدنيا

 

منابع توصيه های تغذيه ای در بخش رژيم های غذايی سايت دکتر منصوره فريدنيا

 

 . برای اطلاعات کاملتر بيماران توجه شما را به خواندن کتابهای زير جلب ميکنم

همه چيز درباره کالری ، اثر :آزاده افشار1

رژيم های غذايی و تغذيه مناسب بر اساس گروه های خونی (انسان ،غذا ،سلامت) :تاءليف محمد مهدی عصاريان2

تغذيه و يادگيری ،اثر :حسنعلی ميرزا بيگی3

روش نوين کاهش وزن ،نويسنده:جوانا هال .مترجم:فريبا جعفری نمينی4– . البته برای تکميل مباحث تغذيه ای سايت به جز منابع کتابهای فوق از جديدترين مقالات تائيد شده علم تغذيه هم استفاده شده است

 

 :ساير منابع تغذيه ای

زبان خوراکی ها جلد 1تا 3 .تاليف :دکتر غياث الدين جزايری5

کودکان باهوش و بی اشتها .اثر :دکتر محمد جواد قاسم زاده6

اميد است دوستان و عزيزان پس از مطالعه علائم شايع بيماريها و تشخيص بيماری مربوطه.دستورات غذايی مورد نياز هر بيماری را با جستجو در مبحث رژيم های غذايی سايت دکتر فريدنيا به راحتی پيدا کرده .همچنين در صورت نياز فعاليت های ورزشی

 .مناسب بيماری خود را  در بخش ورزش درمانی  سايت دکتر فريدنيا جستجو نمايند

 

کودکان با هوش و بی اشتها

 

  • زبان خوراکيها

 

  • زبان خوراکيها

 

زبان خوراکيها3