ورزش های مناسب در زانو درد کدامست؟

 ورزش های مناسب در زانو درد کدامست؟

 

 . زانو درد از شايعترين علل مراجعه بيماران به مطب پزشکان ميباشد

 . برای اطلاعات بيشتر به لينک آرتروز در همين سايت مراجعه کنيد

 

 تمريناتی برای پيشگيری از زانو درد

 

 .شامل:تمرين ثبات مفصل زانو با استفاده از ديوار يا تکيه گاه

بالا آوردن پا در حالت صاف در حالت خوابيده به پشت  و تکيه به آرنج ها/خم کردن زانو از حالت خوابيده/بالا آوردن پاشنه ی پا در

 حالت خوابيده به شکم/اسکات در حالت تکيه دادن به ديوار(طبق شکل زير)