رژيم غذايی بيمار مبتلا به اسهال

 رژيم غذايی بيمار مبتلا به اسهال

 

 . در بيمار مبتلا به اسهال مهمترين نکته پيشگيری از کم آبی واصلاح الکتروليتها و املاح بدن است

استفاده از:سيب – موز – به- لبنيات به خصوص ماست – دوغ – کشک – دارچين – انار –خاکشير با آب سرد – خرمالو-کته ونان تست توصيه ميشود.که در تمام خوراکی های نام برده مواد غذايی و املاح از دست رفته بدن مثل  کلسيم و سديم و پتاسيم و منيزيوم و  .فسفر  تامين ميشود .همچنين دارای پکتين ميباشند که در کنترل اسهال کمک کننده اند

خوردن آب فراون برای اصلاح کم آبی ناشی از اسهال توصيه ميشود .البته در صورت تحمل خوراکی .وگرنه سرم تراپی توصيه

 .ميشود

 

 رژيم توصيه شده در بيمار اسهالی

 

 : پرهيز های غذايی در بيمار مبتلا به اسهال

 

پرهيز از خوراکی هايی که باعث افزايش حرکات روده و تشديد دلپيچه و درد های شکمی ميشود .از جمله خيار و سبزيجات و صيفی جات و غذاهای پر چرب و شيرينی جات .که برای هضم و جذب آن فشار و بار اضافی به سيستم گوارش وارد ميکنند . برای

 .اطلاعات کاملتر  ميتوانيد به لينک های مربوطه در همين سايت مراجعه نمائيد

 .با رعايت کردن اين رژيم شما شرايط رو به بهبود پيدا ميکنيد

 

 توصيه ها و پرهيز های غذايی در بيمار اسهالی

 رژيم غذايی بيمار مبتلا به اسهال

 

 . در بيمار مبتلا به اسهال مهمترين نکته پيشگيری از کم آبی واصلاح الکتروليتها و املاح بدن است

استفاده از:سيب – موز – به- لبنيات به خصوص ماست – دوغ – کشک – دارچين – انار –خاکشير با آب سرد – خرمالو-کته ونان تست توصيه ميشود.که در تمام خوراکی های نام برده مواد غذايی و املاح از دست رفته بدن مثل  کلسيم و سديم و پتاسيم و منيزيوم و  .فسفر  تامين ميشود .همچنين دارای پکتين ميباشند که در کنترل اسهال کمک کننده اند

خوردن آب فراون برای اصلاح کم آبی ناشی از اسهال توصيه ميشود .البته در صورت تحمل خوراکی .وگرنه سرم تراپی توصيه

 .ميشود

 

 رژيم توصيه شده در بيمار اسهالی

 

 : پرهيز های غذايی در بيمار مبتلا به اسهال

 

پرهيز از خوراکی هايی که باعث افزايش حرکات روده و تشديد دلپيچه و درد های شکمی ميشود .از جمله خيار و سبزيجات و صيفی جات و غذاهای پر چرب و شيرينی جات .که برای هضم و جذب آن فشار و بار اضافی به سيستم گوارش وارد ميکنند . برای

 .اطلاعات کاملتر  ميتوانيد به لينک های مربوطه در همين سايت مراجعه نمائيد

 .با رعايت کردن اين رژيم شما شرايط رو به بهبود پيدا ميکنيد

 

 توصيه ها و پرهيز های غذايی در بيمار اسهالی