رژیم بی اشتهایی

رژیم بی اشتهایی
رژیم بی اشتهایی (رژیم درمانی)
استفاده از :زعفران – عرق بهار نارنج – خاکشیر – سماق – آبغوره –زرشک –پیاز – تربچه – تخم شوید
چند خوراکی اشتها آور:آناناس-سیب-انار-پرتقال-سیر-لیمو ترش-چای لیمو زنجبیل-پسته دریایی-گلپر
انار اشتها آور
خوراکی های اشتها آور
تزیین غذاها و خوراکی ها و سفره آرایی باعث افزایش اشتها به خصوص در بیماران و کودکان میشود.
تزئین غذا برای اشتهای کودکان
تزئین غذا در بی اشتهایی
تزئین غذا در بی اشتهایی

رژيم بی اشتهايی (رژيم درمانی)

رژيم بی اشتهايی (رژيم درمانی)

 

 استفاده از :زعفران – عرق بهار نارنج – خاکشير – سماق – آبغوره –زرشک –پياز – تربچه – تخم شويد

 چند خوراکی اشتها آور:آناناس-سيب-انار-پرتقال-سير-ليمو ترش-چای ليمو زنجبيل-پسته دريايی-گلپر

 انار اشتها آور

 

 خوراکی های اشتها آور

 

 .تزيين غذاها و خوراکی ها و سفره آرايی باعث افزايش اشتها به خصوص در بيماران و کودکان ميشود

 

 تزئين غذا برای اشتهای کودکان

 

 تزئين غذا در بی اشتهايی

 

 تزئين غذا در بی اشتهايی