رژيم های غذايی  چه مواد غذايی حاوی روی هستند؟

  رژيم های غذايی  چه مواد غذايی حاوی روی هستند؟

 

 

 نقش زينک در رشد قدی

 

 :نقش روی در بدن

 رشد و نمو طبيعی بدن . بهبود و التيام زخم ها

 . سلامت پوست و مو وناخن ها

 شرکت در ساختمان انسولين و برخی آنزيم ها

 شرکت در سوخت و ساز اسيدهای نوکلئيک

 

 

 (zn) : رژيم حاوی روی

 

 (zinc) مواد حاوی روی

 

 – گوشت ها- جگر -صدف – شير – تخم مرغ – آجيل -عدس – لوبيا

 کنجد – تخم کدو -گندم – انجير -گردو