ورزش های توصيه شده در سنگ های سيستم ادراری کدامند؟ 

 ورزش های توصيه شده در سنگ های سيستم ادراری کدامند؟ 

 

 محل های شايع سنگهای ادراری

 

 

 ورزش های توصيه شده در سنگ های سيستم ادراری کدامند؟

 

 . سنگ کليه از بيماريهای شايع سيستم ادراری است

 . سنگهای سيستم ادراری ممکن است در کاليس های کليه يا مجاری ادراری ياحالب و يا در مثانه باشد

 . از علايم شايع سنگهای ادراری :درد پهلو ها وخون در ادرار وسوزش و تکرر ادرار و… ميباشد

 

 سنگهای کليوی

 

 : ورز ش های مناسب برای درمان هرچه سريعتر سنگهای کليوی و پيشگيری از ايجاد و بزرگتر شدن سنگريزه های کليوی

 

 دويدن برای درمان سنگ کليه

 

ورزش وپياده روی – دويدن -طناب زدن بطور کلی هر گونه تحرک و جنب و جوشی برای درمان سنگ کليه وجابجايی و دفع

 .آسانتروسريعتر آن کمک ميکند.بخصوص اگر همراه با خوردن آب فراوان و پرهيز از خوردن نمک  اضافی ونگهداشتن ادرارباشد

 

 طناب زدن کمک به دفع سنگ کليه

 

 

 . برای اطلاعات بيشتر به لينک سنگ کليه در بخش بيماريهای همين سايت مراجعه نماييد.