دسته بندی ها: دستگاه گوارش

آسيت(آب آوردن شکم) چيست و علل آن کدامست؟ 

آسيت(آب آوردن شکم) چيست و علل آن کدامست؟ 

 چيست؟ (Ascites)آب آوردگی شکم يا آسيت .به معنای جمع شدن مايع اضافی در شكم و ورم شكم است

جابجا شونده در دق (معاينه بالينی) و سونوگرافی قابل انجام است. از نظر بالينی وقتی آسيت (DULLNESS) تشخيص آسيت با ماتيته .قابل تشخيص است که حجم مايع بيش از 500 سی سی باشد

 

 

 آسيت يا آب آوردن شکم

 

 علل آسيت

 

 سيروز و آسيت

 

آسيت میتواند فرم پيشرفته ورم اندامها به دنبال بيماری نارسايی قلبی باشد. يعنی وقتی نارسايی قلبی به درجات خيلی شديد 1– .میرسد، ورم پاها از مچ به ساق و از ساق به ران و در نهايت به شكم گسترش میيابد

 .در مورد بيماریهای كليه كه يكی از آنها دفع شديد پروتئين از كليههاست نيز در صورت وخامت میتواند بيماری آسيت ايجاد شود2

 .اما عامل اصلی آسيت، سيروز كبدی است، سيروز كبدی به معنای آسيب ساختمان و عملكرد كبدی است3

علت ديگر آسيت میتواند انواع سرطانهای داخل شكم مثل سرطان معده، سرطان كبد و سرطان روده بزرگ باشد .كه البته شيوع 4– .كمتری نسبت به سيروز کبدی دارند، ولی به عنوان اولين تظاهر اين بيماریها اهميت دارند

 کمبود پروتيين و آلبومين و سوء تغذيه5

 کم کاری تيروئيد6

 خونريزی داخل شکمی ناشی از ضربه به احشا داخلی شکم7– .پريتونيت يا التهاب يا عفونت داخل شکم به دليل پارگی احشا داخل شکم8

 

 

 درمان آسيت چيست؟

 

 تخليه مايع آسيت شکم

 

 . درمان آسيت بر اساس درمان علت ايجاد کننده آن است

 …درمان نارسايی قلبی و کبد و کليه و سرطان و

 .برای کمک به بهبود وضعيت بيمار (درد شکم و تنگی نفس) ميتوان اب داخل شکم را تخليه کرد.مثل شکل روبرو