سردرد

سردرد میتواند ناشی از علل عفونی التهابی وعروقی در سیستم مغز و اعصاب باشد ویا علل چشمی وروحی و سینوسها داشته باشد ... ادامه مطلب